top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

 

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku o ochronie danych osobowych („RODO”), w stosunku do osób wypełniających deklarację współpracy w ramach inicjatywy „WaMa Smart Lab Żywność Wysokiej Jakość” realizowanej na zlecenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego (dalej „Uczestnicy”) spółka „Enky Consulting Michał Mądry, Wojciech Mądry spółka cywilna”, NIP: 525-26-59-238, REGON: 364407120, adres: ul. Jasna 1/101, 00-013 Warszawa, niniejszym informuje, że:

 

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników w rozumieniu art. 13 RODO jest ENKY CONSULTING Sp. z o.o. NIP: 525-26-59-238, REGON: 364407120, adres: ul. Złota 75A/7, 00-819 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001044954, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Michała Mądrego, uprawnionego do jej jednoosobowej reprezentacji, (dalej „Administrator”);

 2. Administrator gromadzi i przetwarza wyłącznie dane osobowe podane przez Uczestnika w treści deklaracji współpracy;

 3. Z Administratorem można kontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw mailowo na adres e-mail: zywnoscwim@enkyconsulting.com lub pisemnie na adres siedziby Spółki.

 4. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez Administratora w celu organizacji i zapewnienia udziału Uczestników w konferencjach, warsztatach i wydarzeniach (spotkaniach) związanych z inicjatywą „WaMa Smart Lab Żywność Wysokiej Jakość” realizowanej na zlecenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego, w tym kontaktu z Uczestnikami - przy czym wyrażenie zgody w powyższym celu jest dobrowolne. Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. Żądanie wycofania zgłosić można zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w ust. 1.

 5. Podstawą przetwarzania danych osobowych w zakresie ust. 4 powyżej jest art. 6 ust. 1 lit a) RODO czyli zgoda Uczestnika wyrażona za pośrednictwem formularza – deklaracja współpracy;

 6. Dane osobowe Uczestników Administrator może udostępniać innym podmiotom, z którymi łączą go stałe stosunku gospodarcze. Jakiekolwiek udostępnianie danych osobowych Uczestników odbywa się wyłącznie na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 7. Administrator uprawniony jest do udostępnienia danych osobowych na rzecz Województwa Warmińsko-Mazurskiego z siedzibą w Olsztynie przy ul. Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn, NIP: 7393890447, zgodnie ze zgodą udzieloną przez Uczestnika.

 8. Administrator wskazuje następujące kategorie odbiorców danych osobowych:

  1. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom wspierającym procesy biznesowe Administratora, np. podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, obsługę księgową, podatkową, prawną;

  2. Dane osobowe mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej i wewnętrznej infrastruktury IT, w tym przez dostawców usług hostingowych, a także przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora lub udostępniającym narzędzia informatyczne, spełniające wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.

 9. Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, w których zostały zebrane, nie dłużej jednak niż przez okres 2 lat.

 10. W związku z przekazaniem Administratorowi danych osobowych Uczestnikowi przysługuje:

  1. żądania dostępu do swoich danych osobowych;

  2. żądania sprostowania swoich danych osobowych;

  3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

  4. przenoszenia danych osobowych (które przetwarzanie są na podstawie Umowy);

  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO;

  6. wniesienia skargi do organu (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 11. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich.

 12. W celu wykonania wyżej wymienionych praw, Uczestnik powinien skierować żądanie mailowo na adres e-mail: zywnoscwim@enkyconsulting.com lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 13. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w inicjatywie „WaMa Smart Lab Żywność Wysokiej Jakość” realizowanej na zlecenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

bottom of page